Dansämnen åk 4-9

Ämnet dans är uppdelat i olika delmoment och kunskapsområden

Betyg i dans

Elever på Svenska Balettskolan läser grundskolans vanliga teoriämnen som matematik, svenska och engelska, dock inte ämnena bild, slöjd och idrott. Dessa har ersatts av ämnet dans som är uppdelat i flera delämnen och olika kunskapsområden. Eleverna får därför betyg i ämnet dans vars kunskapsmål styrs av Skolverkets kursplaner på samma sätt som i de teoretiska ämnena.

Full behörighet till gymnasiet

Även om vissa ämnen i utbildningen är ersatta med dans och har ett anpassat schema för det så ger utbildningen full behörighet att söka till samtliga nationella program på gymnasienivå efter åk 9, precis som på andra grundskolor.

Syfte

Dansämnena syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i scenisk dans där klassisk balett och modern nutida dans utgör de två huvudgenrerna. Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin dansteknik med en utvecklad rörelsevokabulär, variationer i rörelsekvaliteter samt spatial och musikalisk lyhördhet i enlighet med dansens formspråk, konstnärliga uttryck och konventioner.

Eleverna ska i dansen kunna utveckla fantasi och kreativitet, skapa rörelser i nuet och undersöka dansens rörelsemöjligheter. De ska få scenisk kunskap och gestaltningsförmåga med olika konstnärliga förhållningssätt i dansen samt lära sig utveckla kroppsminnet.

Ämnesområden och delmoment

Ämnet dans är uppdelat i tre ämnesområden. Klassisk balett och modern nutida dans samt dansfördjupning, även kallad dansteknisk breddning.

Varje ämnesområde består av flera delmoment som tillsammans ger eleven en bred och djupgående kunskap och dansteknik inom balett och dans på en hög nivå. Nedan finns en lista med ämnesområden och delmoment.

I varje årskurs från 4 till 9 läser eleverna alla tre ämnesområden där delmomenten varierar något från årskurs till årskurs anpassat till elevens dansutveckling och progression.

Delmoment inom klassisk balett

Klassisk balett

Baletteknik är de grundläggande principerna för kroppsrörelse och form som används i balett.

 Aspekter av baletteknik inkluderar placering, utåtvridning, fotarbete, port de bras (armarnas rörelse) och korrekta kroppspositioner, linjer och vinklar. Baletteknik används också för att kunna uppvisa ballon, dvs förmågan att kunna ge illusionen av att upphäva tyngdlagarna i stora hopp och språng.

 ABT Curriculum

 Svenska Balettskolan erbjuder en hög nivå av balettutbildning och följer ABT Curriculum (American Ballet Theatre) som är en av världens mest moderna läroplaner för utveckling av baletteknik för unga studenter. Läroplanen omfattar sunda balettprinciper och innehåller delar av de franska, italienska och ryska skolorna.

ABT Curriculum designades och skrevs av Franco De Vita och Raymond Lukens från American Ballet Theatre och båda är gästlärare vid Svenska Balettskolan samt föreläsare för balettlärare vid skolan. 

ABT Curriculum hjälper skolans balettlärare att undervisa eleverna i att använda sina kroppar korrekt genom att fokusera på kinetik, koordination, anatomi och korrekt kroppshållning. Konstnärligt strävar ABT Curriculum mot att ge eleverna en rik kunskap om klassisk baletteknik och förmågan att kunna anpassa sig till alla stilar och tekniker för dans.

Foto Jonas Egfors

Tåspetsteknik

Enligt Skolverkets kursplan ska alla flickor på skolan utbildas inom tåspetsteknik, som krävs för den kvinnliga dansaren med betoning på artikulation, styrka och stabilitet i fördjupad grundteknik.

Träning i tåspetsteknik introduceras gradvis och noggrant efter kursplanen för minimal risk för skada även om benen ännu inte är helt färdigutvecklade.

Undervisning i tåspetsteknik introduceras i åk 4 med ”Demi point” där eleverna lär sig hantering och balans på hel fot. Dessa tåskor är inte gjorda för att gå upp helt på tåspetsen utan är till för att förbereda eleven och hennes fötter.

Under våren i åk 4 börjar de elever som visar tillräcklig styrka i fot och ankel att träna med ”riktiga” tåskor. Det är viktigt att tåspetsträningen börjar i tid och trappas upp i jämn takt med att foten och ankeln blir tillräckligt starka för att undvika eventuella skador.

Tåspetsskor

Skolan har sitt eget tåskoförråd och alla elever får sina tåskor och tillhörande band gratis av skolan. Eleverna instrueras i att göra i ordning och sy band på skorna och hur de vårdas.

 

Allegro och piruetter

Enligt Skolverkets kursplan ska alla pojkar på skolan utbildas specifikt för att få den teknikträning som krävs för den manliga dansaren med betoning på artikulation, styrka och stabilitet i fördjupad grundteknik.

Allegro innebär att pojkarna får lära sig utföra stora och höga hopp med säker teknik, där den tekniska svårighetsgraden och virtuositeten stegras successivt år för år. 

På samma sätt lär sig pojkarna att utveckla sin piruetteknik och använda den i olika klassiska och kreativa positioner. Bägge dessa delmoment innebär att pojkarna får träna teknik ihop med fysisk styrka som också bygger upp deras uthållighet och kondition.

 

Pas de deux

Pas de deux är franska och betyder rakt översatt “steg för två”. Termen används inom den klassiska för pardans.

Enligt Skolverkets läroplan ska de äldre eleverna få undervisning i pas de deux med betoning på följsamhet, styrka, stabilitet och kontroll. 

Pas de deux-momenten innebär att eleverna får träna på att dansa följsamt och tillsammans två och två. I träningen ingår att lära sig säkra tekniker för att samarbeta i lyft och piruetter samt balans och linjering enligt den klassiska balettens positioner.

Klassisk variationsträning

Dansläroplan innehåller även övning i solistiska uppgifter för både flickor och pojkar. Det innebär att eleven får personlig coachning i soloträning. För flickor görs soloträningen med tåspetsskor.

Syftet är att eleven ska få övning i repetitionsarbete med coach, balettmästare eller repetitör som förbereder eleven inför det professionella och artistiska instuderingsarbetet, såväl som det sceniska arbetet och publikmötet.

Klassisk repertoar

En viktig del i dansutbildningen är att få lära sig dansa koreografi ur den klassiska balettens repertoar. 

I detta moment ingår bland annat övning i ensembledans. Eleverna får samtidigt övning i repetitionsarbete med coach, balettmästare eller repetitör.

Eleverna tränas i att utveckla sina konstnärliga och tekniska färdigheter, såsom rolltolkning och variationer i det konstnärliga uttrycket.

Syftet är att förbereda eleven inför det sceniska arbetet och publikmötet för att som professionell artist kunna göra sceniska framträdande både som solist och i ensembledans.

Delmoment inom modern nutida dans

Modern nutida dans

Skolverkets läroplan säger att alla elever ska studera modern nutida dansteknik och stil, dansgestaltning och repertoar. Eleven ges härigenom en djupare förståelse för mentalt, kroppsligt och intellektuellt förhållningssätt till att utföra koreografi och kroppsliga utryck mot den professionella scenkonsten i modern nutida dans.

Ämneskunskaperna i modern nutida dans ska också ge eleven en mer organisk och mångfacetterad ingång till dans i stort. Eleven får på detta sätt en större förståelse för och kan anpassa sig till olika konstnärliga förhållningssätt som tid, rum, kraft, form, kvalitet och uttryck.

I modern nutida dans utmanas elevens förmåga att använda kroppen fullt ut och att utforska kroppens olika rörelsemöjligheter. Eleven utvecklar smidighet och styrka som ger bättre möjligheter att utföra modern nutida dans och andra dansstilar.

Ämnet ska ge eleven en större medvetenhet om kroppens funktioner, andning, nervsystem och skelettrörelser samt kroppens möjligheter i utförandet av vridningar och impulser.

Syftet är att eleven ska få en djupare förståelse för ett mentalt, kroppsligt och intellektuellt förhållningssätt. Eleven lär sig en större holistisk förståelse för hela dansaren.

Improvisation och komposition

Delmomentet improvisation som teknik och metod handlar om att utveckla sitt eget skapande där rörelser skapas i nuet utifrån nyfikenhet, fantasi och lust.

Ämnet ska ge eleven en fördjupad konstnärlig medvetenhet och känsla för dans som uttrycksmedel samt förståelse för rörelseuttryckets dynamik i förhållande till musikens fraser, rytm och dynamik.

Eleven får även arbeta med att skapa egna regler utifrån instruktioner för komposition och eget skapande. 

Commercial dance

Commcercial dance innefattar ett brett spektra av dansstilar och genrer med utgångspunkt i Street, Hip-Hop och Jazz och med en kombination av olika självuttryck, energi och utförande.

Den kommersiella dansen har utvecklats utifrån gatudansstilar som Hip Hop och Fused med en mer teatralisk stil som ger dansen en frihet och ett artistiskt uttryck. Commercial dance används mycket inom musik, musikal, media och TV.

Ämnet syftar till att utveckla elevens självuttryck i både dansteknik, stil och framförande.

Nutida koreografi

I detta delmoment arbetar eleverna tillsammans med yrkesverksamma koreografer med både instudering av repertoar och skapande av ny koreografi.

Arbetet med nutida koreografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att tolka, memorera och gestalta koreografiskt material.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att variera gestaltningar efter olika konstnärliga förhållningssätt och sammanhang.

Delmoment inom dansfördjupning

Dansstyrka

Stretching

Scenisk folkdans

Akrobatik

Akrobatikträningen ger eleven en utökad kroppskontroll och koordination samt större generell smidighet och styrka i hopp.

Eleven ges förutsättning att lära sig hjulning, rondat, volter framåt, bakåt och med skruv, samt flickis och handstående.

Kunskap inom akrobatik kan senare användas i dansen både inom den kommersiella dansen och den moderna nutida dansen, och kan även förekomma inom klassiska balettproduktioner.  

 

Drama

Danskunskap

I detta ämne ges generell omvärldskunskap om dansen som konstform, om hur klassisk balett, modern nutida dans och andra sceniska uttryck ser ut och verkar idag samt hur dansen är påverkad av dess historia.

Eleverna lär sig om koreografer, dansare och verk som gjort eller gör en stor skillnad för dansens utveckling idag.

Eleverna ges även förutsättningar att ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i nyskapad dans. Detta i relation till dansens traditioner i repertoar och utövande.

Syfte och mål är att eleverna ska ha kunskap som rör etiskt förhållningssätt och upphovsrätt i relation till scenkonstnärligt arbete.

Röst och sångträning

Teatersmink och hår

I detta moment får eleven grundläggande kunskaper inom teatersmink för dans, både gällande grundsmink samt lättare karaktärssmink. Eleven lär sig även om hygien för sminkprodukter.

Vidare får eleven lära sig hårvård och hur hårets längd används i gestaltning av dans och roller på scen. Flickor lär sig även klassiska håruppsättningar för den kvinnliga dansaren.

Ämnets syfte är att eleven blir självständig i att förbereda sitt eget smink och hår inför föreställningar.

Hälsa och kultur

Alla elever ges allmänna och fördjupade kunskaper inom hälsa och kost för elittränande barn. 

De vår även prova på mental träning och mindfulness för att lära att hantera tankar och känslor i prestationssituationer för att stärka sitt eget självförtroende samt öka den egna medvetenheten och acceptansen av sin utveckling och progression.

Tyngdpunkten ligger på kulturer inom dans och scenkonstområdet med fokus på kroppsideal, jämställdhet, genusaspekter, ergonomi och arbetsmiljö.

Syftet är att ge eleven förutsättningar att kunna utveckla och förvalta ett sunt förhållande till sin egen hälsa, träning och prestation samt att stötta andra.

Arbetslivsorientering

Byt grundskola!

Anmäl dig till dansaudition senast måndag 26 februari 2024!

Är du mellan 9 - 14 år och vill börja dansa på en elitskola?
Då kan du anmäla dig till audition inför höstterminen 2021. Sista anmälningsdag är måndag 26 februari 2024.

Du kan söka till åk 4 samt till ströplatser i övriga årskurser. Ingen danserfarenhet krävs när du börjar i åk 4. Hos oss får du lära dig dans från grunden.

Det är kostnadsfritt att gå på Svenska Balettskolan. Som elev får du möjlighet att utveckla dig inom den klassiska och moderna dansen samtidigt som du läser grundskolans vanliga teoriämnen.

Redan i åk 4 reser elever från hela regionen varje dag till vår unika grundskola i Göteborg.

Vill du stå på scen och dansa på GöteborgsOperan, Lorensbergsteatern eller åka på turné i regionen tillsammans med dina klasskamrater?

Sök då till Svenska Balettskolan - en ”vanlig” grundskola i åk 4-9 med dans på schemat, öppen för alla barn i hela Västsverige!

Dansläger på sportlovet 2024

Gratis för alla barn 8-10 år

På sportlovet 12-15 februari 2024 håller vi ett GRATIS dansläger för alla barn 8-10 år i Västsverige och som vill pröva på att dansa på Svenska Balettskolan.

Danslägret består av 3 heldagar 09.00-15.00 och en uppvisningsdag där barnen gör en liten föreställning med vad de lärt sig under danslägret.

Danslägret är helt gratis och först till kvarn gäller!

Frågor och svar

Frågor och svar

Måste man ha dansat innan för att börja i årskurs 4? Nej, det finns inga krav på tidigare danserfarenhet när du söker till årskurs 4 men kan krävas till övriga årskurser. Hur går antagningsproven till? Antagningsproven eller färdighetsproven som dom kallas är upplagda...

läs mer
På Svenska Balettskolan får alla elever en egen Mac

På Svenska Balettskolan får alla elever en egen Mac

Svenska Balettskolan är en grundskola för årskurs 4 – 9. Men här får eleverna också en förberedande elitutbildning i dans. Det ställer stora krav på lärande, effektivitet och utrustning. Som elev i Svenska Balettskolan läser man alla teoretiska grundskoleämnen för...

läs mer
Därför presterar elever på Svenska Balettskolan bättre

Därför presterar elever på Svenska Balettskolan bättre

Fysiskt aktiva barn mår bättre och presterar bättre i skolan. Det är känt från en rad forskningsrapporter. Men på Svenska Balettskolan i Göteborg är det ingen nyhet att barn som tränar dagligen och får rätt support har lättare att koncentrera sig och når bättre...

läs mer

Pin It on Pinterest